loading-img

Divlji sirak – Sorghum halepense u vinogradima

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom i rizomima.

STANIŠTE: Sva obradiva i plodna zemljišta.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, krmnim kulturama, voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.Prenosnik je velikog broja bolesti.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja tj. iz semena nego iz rizoma . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje…).

Hemijske mere:

U vinogradima se mogu koristiti totalini herbicidi na bazi: Glifosat (za biljke starije od četiri godine), Dikvat-dibromid (može i mladje od četiri godine), kao i graminicidi (preparati koji deluju isklučivo na uskolisne korove) na bazi: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Fluazifop-p- butyl (Floyd, Fusilade forte) …

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Pored pomenutih aktivnih materija za suzbijanje ovog korova mogu se koristiti i herbicidi na bazi: Kletodim (KletoxLector super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC)…

napisao: kapetan