loading-img

Obična zubača – Cynodon dactylon u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom i rizomima.

STANIŠTE: Suve oblasti, topla, peskovita i suva zemljišta. Oranice i livade.

ŠTETE: Veoma je teško iskoreniti. Nanosi štete u ratarskim, žitnim i krmnim kulturama, livadama, voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je otežano
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukurz: Cikloksidim (Focus ultra isključivo u ultra kukuruzima) oprez!!!!!!
Soja: Haloksifop–P–metil, Kvizalofop-P-etil, fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte, Flupisor)
Suncokret: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC), fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte, Flupisor)
Uljana repica: Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao: kapetan