loading-img

Obična svračica – Digitaria sanguinalis u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Suve oblasti, topla, peskovita, lakša i suva zemljišta. Oranice i livade.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, krmnim kulturama, voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.Prenosnik je velikog broja bolesti.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukurz: Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Cikloksidim ( Focus ultra isključivo u ultra kukuruzima) oprez!!!!!!

Soja: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte, Flupisor)

Suncokret: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte,Flupisor)

Uljana repica: Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E)

 Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao: kapetan