loading-img

Korovska proso – Echinochola crus galli u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Oranice, okopavine, strnjišta i napuštena zemljišta.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, krmnim kulturama, voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.Prenosnik je velikog broja bolesti.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog koraova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukurz: S-metolahlor (Oktagon 960 EC, Basar, Mont 960 EC), Nikosulfuron(TalismanRincorVesticor 40 SC) , Sulkotrion (Tangenta), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Foramsulfuron + Izoksadifen-etil (Equip), Foramsulfuron+Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Izoksaflutol+Tienkarbazon-metil (Adengo), Cikloksidim (Focus ultra isključivo u ultra kukuruzima) oprez!!!!!!

Soja: S-metolahlor (Oktagon 960 EC, Basar, Mont 960 EC), Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC), Imazamoks (Imizar 40), Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte)

Suncokret: S-metolahlor (Oktagon 960 EC, Basar, Mont 960 EC), Flurohloridon (Disk, Helion), Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC), Imazamoks (Imizar 40), Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte)

Uljana repica: Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC), Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E),

napisao: kapetan