loading-img

Divlji sirak – Sorghum halepense u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom i rizomima.

STANIŠTE: Sva obradiva i plodna zemljišta.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, krmnim kulturama, voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.Prenosnik je velikog broja bolesti.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja tj iz semena nego iz rizoma . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje, okopavanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukurz- iz semena: S-metolahlor (Oktagon 960 EC, Basar, Mont 960 EC), Izoksaflutol +Tienkarbazon-metil (Adengo),
iz rizoma: Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Foramsulfuron,+ Izoksadifen-etil (Equip), Foramsulfuron + Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Foramsulfuron+Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD), Cikloksidim (Focus ultra isključivo u ultra kukuruzima) oprez!!!!!!

Soja- iz semena: S-metolahlor (Oktagon 960 EC, Basar, Mont 960 EC), Imazamoks (Imizar 40), Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E),
iz rizoma: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC), Kletodim (KletoxLector super), Fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte)

Suncokret- iz semena: S-metolahlor (Oktagon 960 EC, Basar, Mont 960 EC), Imazamoks (Imizar 40),
iz rizoma: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-eti (Quick 5% EC), Kletodim (KletoxLector super) , fluazifop-p- butil (Floyd, Fusilade forte)

Uljana repica- iz semena: Klomazon (Rampa EC, Komersant 4-E),
iz rizoma: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC),

Lucerka- iz semena: iz rizoma: Kletodim (KletoxLector super)

napisao: kapetan