Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis

OPIS

Kukuruzni plamenac je  štetočina čije se gusenice hrane u stabljikama velikog broja biljaka( preko 200 vrsta). Kod nas, pored kukuruza napada i konplju, hmelj, šipak, proso, suncokret…

Leptiri su žućkaste do svetlo-smeđe boje, sa dve krivudave linije preko prednjih krila. Ženke su svetlije od mužjaka. Dužina tela je 13-15 mm.

Gusenice su žućkaste do ružičaste boje boje sa sitnim i tamnim pegama i prugama po telu. Odrasla gusenica je duga 25 mm.

 ŠTETNOST

Prema postojećim podacima, štete od kukuruznog plamenca mogu da budu velike i da dostignu do 20 % prinosa

Intazitet napada kukurozovog plamenca zavisi u prvom redu od visine vlažnosti i temperature. Niska relativna vlažnost u doba polaganja jaja, može da izazove veliko smanjenje pojavu larvi. Takođe je veoma osetljiva gusenica u vreme ubušivanja u stabljiku na valažnost, temperaturu i starost biljke. Suša u ovom periodu izaziva veliku smrtnost gusenica.

Šteta se manifestuje u lomljenju biljke iznad mesta ubušivanja. Klipovi i plodovi imaju manju tržišnu vrednost.

CIKLUS RAZVOJA

Plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u biljnim ostatcima. Može da podnese vrlo niske temperature tokom zime,čak i do -50°C.

Kukuruzov palmenac ima više generacija godišnje, 1-5.

Gusenica se pretvara u lutku u proleće obično u prvim danima maja. Prvi leptiri se javljau početkom juna. Njihov masivan let kod nas traje od prve polovine juna do prve polovine jula.

Leptiri lete u sumrak i noću. Danju su sakriveni u usevu. Ženka polaže sitna, beličasta jaja, u grupe  najčešće pri osnovama listova. Ispiljena larva se hrani u lisnom rukavcu. Posle presvlačenja ubušuje se u stabljiku.

Jedan deo gusenica se tokom jula pretvara u lutku i daje drugu generaciju, čiji laptiri kod nas lete krajem jula ili avgusta. Ženka druge generacije polaže jaja na kasnije posejan kukuruz i druge biljke. Kod nas se smatra da druga generacija plamenca nema praktičnog značaja. Međutim, prema nekim novijim podacima, druga generacija plamenca je u pojednim godinama intezivna na korovskim biljkama, kao što su čičak, pelin i muhar, što direktno utiče na pojavu štetočine na kukuruzu narednog proleća.

SUZBIJANJE

Mehaničke mere borbe

Kod suzbijanja Kukuruzovog plamenca, pošto gusenica prezimljava u stabljici, potrebno ja sprečiti da se iz nje pojavi leptir u proleće. U prvom redu treba što niže seći stabljike kukuruza za vreme berbe, da bi se sa polja uklonio najveći procenat gusenice, a svaki deo stabljike, do maja meseca naredne godine, kada se pojavljuju leptiri, iskoristiti. Na ovaj način bi se znatno smanjila brojnost štetne vrste.

Hemijske mere berbe

Tretiranje useva tokom vegetacije danas je jedini efikasan način da se napad plamenca izbegne. Prema predviđanju pojave plamenca, na osnovu izletanja leptira u čuvanoj kukuruzovini, pristupa se tretiranju useva u periodu leta leptira.

Povoljni rezultati postižu se sredstvima na bazi: Piretroida - cipermetrin ( Notikor 200EC, Cipkord 20 EC, Cythrin 250 EC, Tajfun EC...), Lambda-cihalotrin (25gr/lit - Grom, Megathrin 2.5 EC, Zupa lambda, 50gr/lit - Karate zeon, Savate SC-5, Kaiso..), deltametrin (12.5 gr/lit - Plures, 25gr/lit - Futocis 2,5 EC, Polux, Scatto, Decaguard 2.5 EC, Zupa deci100gr/lit - Decis expert), gama-cihalotrin (Vantex 60 SC), Esfenvalerat (Sumi alfa5 EW), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d***, Nurelle d***, Despot***, Konzul***...) i slično

NAPOMENA: hemijska zastita se može izvoditi dok biljke značajno ne prerastu klirens traktora.

(***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.