Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Crna repina vaš - Aphis fabae Scop.- Ratarstvo

OPIS

 Crna repina vaš je veoma rasprostranjena vrsta i hrani se  velikim brojem biljnih vrsta.

Beskrilne vaši su crne boje, bez krilne generacije, dok su krilate forme sa zelenkastim sjajem kod pojedinih biljaka.

Živi na više od 200 gajenih I divljih biljaka, a u na­šoj zemiji je naročito brojna na stočnoj repi, pasulju, duva­nu, maku i spanaću. Nalazi se i na krompiru, konoplji, dete­lini, sočivu, suncokretu, kukuruzu. Značjne štete nonosi na repi i cvekli.

 ŠTETNOST

 Vaš siše sokove iz svih organa biljke. Usled napada vašiju nastupa kovrdženje lišća i sušenje cvetova. Nanosi štete biljkama i kao prenosilac velikog broja virusa. Crna repina vaš je, s obzirom na veliku brojnost u ko­joj se javlja kod nas, jedan od glavnih vektora virusa mozaika pasulja, žutog mozaika pasulja, žutice šećerne repe, crne prs­tenaste pegavosti kupusa, mozaika karfiola, virusa krompira i žutila ivice lišća duvana. Kada se masovno javi može na repi da izazove smanjenje prinosa korena i do 70%.

 CIKLUS RAZVOJA

 Crna repina vaš prezimljava u stadijumu jajeta na ši­blju. Izuzetno može da prezimi u stadijumu odrasle ženke.U proleće kada srednje dnevne temperature dostisnu 7-9°C počinje piljenje. U našoj zemlji to je najčešće period od druge polovine marta, nekad i kasnije.

 Kada nastane domacina bezkrilne forme se razmnozavaju bezpolno radjajući žive mladunce koji u potpunosti liče na majku. Kada iskoriste resurse trenutnog domaćina pojavljuje se krilata forma koja preleće na drugu biljku gde se opet nastaju bezkrilne forme. Pred kraj vegetacije se pojavljuje polna generacija koja se pari a ženke polažu jaja koja prezimljavaju. Utvrđeno je da jako vlažno i kišno vreme smanjuje brojnost crne repine vaši.

 SUZBIJANJE

U borbi protiv ove štetočine uglavnom se koriste hemijske metode borbe, dok mehaničke mere borbe su nepouzdane.

Hemijske mere borbe:

Za suzbijanje ove štetočine se koriste insekticidi na bazi: acetamiprida (MonofosTonusAfinexVolley...), imidakloprida (Confidor***, Warrant***, Lobo***, Coup***, Mido***...), tiametoksam ( Actara***, Skener***, Amos***...), tiakloprid (Calypso***, Cortez***...), flonikamid (Teppeki). Pored kontaktnog delovanja ove preparate usvaja biljka (sistemično) te ih vaši sisajući unose u sebe.

Takodje se mogu suzbijati sa preparatima koji imaju isključivo kontaktno delovanje: Piretroida - cipermetrin ( Notikor 200EC, Cipkord 20 EC, Cythrin 250 EC, Tajfun EC...), Lambda-cihalotrin (25gr/lit - Grom, Megathrin 2.5 EC, Zupa lambda, 50gr/lit - Karate zeon, Savate SC-5, Kaiso..), deltametrin (12.5 gr/lit - Plures, 25gr/lit - Futocis 2,5 EC, Polux, Scatto, Decaguard 2.5 EC, Zupa deci100gr/lit - Decis expert), gama-cihalotrin (Vantex 60 SC), Esfenvalerat (Sumi alfa5 EW)), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d***, Nurelle d***, Despot***, Konzul***...) i slično

NAPOMENA: Insekticide ne treba koristiti tokom cvetanja biljaka jer tada unistavamo i rasterujemo oprašivače (pčele i druge).

(***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

Poštovati karence tj poslednji momenat primene koričtenog preparata. Ovo je neophodno radi bezbedne upotrebe proizvoda u ljudskoj ishrani.

 

Napisao: Vojislav Savić, dipl. ing. za zaštitu bilja.