loading-img

Plamenjača paradajza (Phitophtora infestans)

SIMPTOMI:

Bolest zahvata sve nadzemne delove biljke, od početka vegetacije.
Na lišću se javljaju sitne pege, prvo po ivicama a zatim se šire prema sredini, zahvatajući veći deo lista. Na površini lista pege dobijaju mrku boju a na poleđini, u pegama se javlja beličasta skrama. To su reproduktivni organi parazita.
Na stablu biljke, pege su ovalnog oblika, u početku maslinaste a kasnije mrke boje.
Na zelenim plodovima se javljaju mrke pege koje zahvataju veliki deo tkiva koje postaje ulegnuto i tvrdo (mumificiran plod).

RAZVOJ BOLESTI:
Uzročnik bolesti se sezonski, iz godine u godinu, prenosi takodje i zaraženim biljnim ostacima.
Kiše pogoduju početnom razvoju ove zaraze (prodiranje u biljno tkivo). Za dalji razvoj (unutar biljnog tkiva) je neophodna temperatura. Na kraju ciklusa se pojavljuju rasplodni organi čije spore se prenose vetrom na nove biljke i biljne organe. Tokom godine brzina širenje bolesti zavisi od vremenskih uslova.

ŠTETNOST:
Bolest može izazvati delimičnu ili potpunu defolijaciju biljke i dovesti do njenog uginuća. Dovodi do značajnog umanjenja prinosa kao i njegovog kvaliteta.

MERE BORBE

Preventivne mere borbe

Pre svega treba koristiti zdrav rasad.
Treba poštovati bar trogodišnji plodored na parceli.

Hemijske mere borbe

Od hemijskih sredstava se mogu koristiti fungicidi na bazi: Bakra  (Nordox 75 WGKocide 2000Neoram 37,5 WG), Mankozeba (Prevent 80 WP), Mankozeb+Metalaksila (Ridomil, AlijansaSuper nova), Mankozeba+Cimoksanil ( Profilux, Viloksan), Cimoksanil (Cymbal), Cimoksanil+Famoksadon (Sphinx MZ), Ciazofamid (Ranman top), Mankozeb+Valifenalat (Valis M)...

NAPOMENA:
Paradajz sigurno uginjava od plamenjače. Merama borbe, bile preventivne ili hemijske, mi mu produžavamo životni vek. Samim tim i prinos koji biljka može da ostvari.
Treba se bazirati na preventivnu upotrebu fungicida, jer kada plamenjača udje u usev ishod je neizvestan.
Pošto plod ove biljke koristimo uglavnom za svežu potrošnju moramo voditi računa o karenci prilikom upotrebe fungicida.

napisao: kapetan