loading-img

Lucerkina crna vaš - Aphis craccivora Koch.

OPIS

 Vaš je jajastog oblika, duga oko 2,5 mm,sjajne crne boje.

 

ŠTETNOST

 Lucerkina crna vaš rasprostranjena je u čitavom Pale­arktiku. Kod nas oštećuje lucerku, crvenu detelinu, grahoricu, pasulj, bob, kikiriki, plavi patlidžan i druge biljke, uglav­nom leguminoze.

 Tek ispiljena larva je tamno zelena, bez sjaja, a docnije postaje tamno smedja.

 Krilate vaši imaju telo i duže pipke. Kolonije lucerkine crne vaši nalaze se tokom vegetaci­je na najnižem delu stabljike i na mlađim izbojcima, a ređe na lišću biljaka. Napad ove vaši može se lako uočiti po crnim izbojcima biljaka, usled nagomilanih kolonija vaši na njima.

 CIKLUS RAZVOJA

 Vaš zimuje u stadijumu oplodjenog jajeta na višegodiš­njim leguminozama. Već tokom aprila nalaze se kolonije bes­krilnih vaši na zimskom domaćinu, a u maju ili junu pojavlju­ju se krilate forme koje preleću na druge biljke hraniteljke. Tokom vegetacije razvija se bespolno (radjaju žive mladunce) veći broj genera­cija na letnjim domaćinima.

 SUZBIJANJE

Najbolji rezultati se postižu hemijskim merama borbe. U tu svrhu se mogu se koristiti insekticidi na bazi: deltametrina (Decis, Polux, Župadeci,Futocis), bifentrin (Fobos, Futocid, Pinto...), ostali piretroidi (Cipkord, Notikor, Cythrin, Vantex, Sumi alfa...), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d, Nurelle d, Despot, Konzul...) i slično

Napomena: Tretmani nakon košenja kojima suzbijamo ostale štetočine lucerke I dateline uspesno drže pod kontrolom I ovu vaš. Medjutim ako se insekticidi koriste kasnije (bliže košenju) voditi računa o karenci.

 

Izdvajamo iz ponude