loading-img

Kupusna galica – Contarinia nasturtii

OPIS

Kupusova galica je značajna štetočina svuh kupusnjača. Odrasli insektc0 je dužine 1,5-2 mm, žućkaste boje. Larva je bledo-žuta, oko 2 mm duga sa dobro razvijenom spatulom zaobljenih režnjeva.

ŠTETNOST

Larve se hrane najčešće oko lisnih nerava sišući sokove. Usled njihove ishrane nastupa ne ravnomeran porast, uvijanje i naboranje liske. Ovi se simptomi javljaju na vršnom lišću. Napadnute biljke ne mogu da obrazuju glavicu. Dešava se da se zbog ishrane larvi, na vršnom pupoljku, od bočnih pupoljaka stvara više glavica što za proizvodnju kupusa nema značaj.

CIKLUS RAZVOJA

Imago se javlja rano u proleće. Ženka polaže jaja na mladom lišću biljaka. Razvoj larvi traje 10-15 dana. Odrasle larve silaze u zemljište, ispredaju čauru u kome se preobraze u lutku. Za dvadesetak dana javlja se novi imago.

Kupusova galica ima više generacija u godini. Najveće štete su od prve generacije larvi jer se hrane mladim biljkama. Delimično mogu biti značajne i štetne i druge generacije, pogotovu za kasnije sorte kupusa. Ostale generacije galice razvijaju se na divljim kupusnjačama. Masovna pojava kao što je slučaj i kod drugih vrsta ove familje, zavisi pre svega od vlažnosti i temperature zemljišta i vazduha.

Ako je u proleće tenmperatura iznad 15°C i vlažnost iznad 70 %, ženka polaže maksimalan broj jaja.

Nasuprot, ako je vlažnost niska larve uginjavaju i samo mali broj imaga uspeva da izađe iz zemljišta po ekloziji.

SUZBIJANJE

           Mehaničke mere borbe

Merama kao sto su:

  • Uklanjane biljnih ostataka
  • Jesenjim oranjem
  • Plodoredom… možemo značajno smanjiti brojnost štetočine.

          Hemijke mere borbe

Ovim mera se suzbija odrasla jedinka nakon njenog uočavanja

Suzbijanje kupusne galice se postiže insekticidma na bazi: deltametrina (Decis, Polux, Župadeci,Futocis), bifentrin (Fobos, Futocid, Pinto...), ostali piretroidi (Cipkord, Notikor, Cythrin, Vantex, Sumi alfa...), hlorpirifos+cipermetrin (Correle d, Nurelle d, Despot, Konzul...) i slično

NAPOMENA: Prilikom tretiranja kupusnjača obavezno dodati okvašivač (Trend, Inex, Silwet, Cyrasil). Takodje voditi računa o karenci preparata (poslednjem momentu primene)