loading-img

Obična pomoćnica – Solanum nigrum u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Dvogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Kosmopolit. Raste na rastresitim, humusnim i plodnim zemljištima.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim, krmnim kulturama, livadama, voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda. Umanjuje kvalitet krmnih kultura i stoka ga izbegava.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je otežano
Jedan od načina za subijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Mezotrion (Cornisto, Temza), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Sulkotrion (Tangenta), Nikosulfuron (Talisman, Rincor, Vesticor 40 SC), Terbutilazin (Azin 500 SCRezon), Dikamba (Dragon 480 Sl, Plamen, Agrodimark), Klopirid (Lontrel 100), Bentazon ( Boston 480 SL), Fluroksipir(LodinBonaca) , Tembotrion (Laudis), Foramsulfuron + Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Foramsulfuron + Izoksadifen-etil (Equip)

Pšenica: 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Klopirid (Lontrel 100), Bentazon ( Boston 480 SL), Fluroksipir (LodinBonaca)

Suncokret: Terbutilazin (Azin 500 SCRezon), Imazamoks (Imizar 40

Soja: Terbutilazin (Azin 500 SCRezon) ,Imazamoks (Imizar 40), Bentazon ( Boston 480 SL

Uljana repica: Klopirid (Lontrel 100)

Lucerka: Bentazon ( Boston 480 SL)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

izradio: kapetan