loading-img

Njivska lubeničarka – Hibiscus trionum u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmožava se semenom.

STANIŠTE: Najčešće raste na kiselim, plodnim i vlažnim oranicama i plodnom tlu. U livadama i voćnjacima.

ŠTETE: Nanosi štete u ratarskim kulturama a naročito okopavinama (kukuruz, soja, suncokret...), leguminozama (lucerka, detelina...) i u voćnjacima i vinogradima.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja. Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je mnogo teže.

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate koji sadrže aktivne materije:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Kukuruz: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Nikosulfuron (TalismanRincorVesticor 40 SC), Tifensulfuron – metil (Tiffany 75 WG, Okvir), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Bentazon ( Boston 480 SL), Foramsulfuron+Tienkarbazon-metil (Monsoon actiive), Izoksaflutol +Tienkarbazon-metil (Adengo)

Pšenica: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), 2,4-D (Monosan herbi, Lentemul D, Maton), Bentazon ( Boston 480 SL)

Soja: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Metribuzin, Tifensulfuron – metil (Tiffany 75 WG, Okvir), Bentazon ( Boston 480 SL)

Suncokret: Pendimetalin (Revit 330 ECZanat, Stomp aqua), Flurohloridon (Disk, Helion)

Lucerka: Metribuzin, Tifensulfuron – metil (Tiffany 75 WG, Okvir), Bentazon ( Boston 480 SL)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

napisao:kapetan