loading-img

Broćika lepuša – Galium aparine u ratarstvu

PRAKTIČNA PODELA: Širokolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Jednogodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Plodna, duboka, teška i humusna zemljišta, najčešće strna žita.

ŠTETE: Najopasniji korov pšenice! Nanosi štete u ratarskim kulturama.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci njen je konkurent za hranljive materije i vodu.Pravi probleme prilikom žetve pšenice. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosa i kvaliteta roda.Umanjuje kvalitet krmnih kultura i stoka ga izbegava.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništenje je otežano
Jedan od načina za suzbijanje ovog korova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).
Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

RATARSTVO-Herbicidi na bazi:

Pšenica: Fluroksipir (Lodin, Bonaca), ( Boston 480 SL), Jodosulfuron-metil-natrijum + Amidosulfuron (Sekator OD)...

Kukuruz: Fluroksipir (LodinBonaca), Bentazon ( Boston 480 SL), Tembotrion (Laudis), Foramsulfuron+Jodosulfuron-metil-natrijum (Maister OD)

Za ostale kulture nema registrovanih preparata za suzbijanje ovog korova.

izradio: kapetan