loading-img

Pirevina – Agropyron repens u voćnjacima

PRAKTIČNA PODELA: Uskolisni korov.

DUŽINA ŽIVOTNOG CIKLUSA: Višegodišnja biljka.

RAZMNOŽAVANJE: Razmnožava se semenom.

STANIŠTE: Lakša, vlažna i neobrađena zemljišta.

ŠTETE: Veoma je teško iskoreniti. Nanosi štete u ratarskim, žitnim i krmnim kulturama, livadama, voćnjacima i vinogradima. Prenosnik je biljnih bolesti i insekata.
Svojim prisustvom zauzima prostor gajenoj biljci i njen je konkurent za hranljive materije i vodu. Zbog svega ovoga ovaj korov utiče na smanjenje prinosai kvaliteta roda.

SUZBIJANJE: Lakše se suzbija dok je u početnim fazama razvoja . Kada krene u vegetativni porast njegovo uništavanje je otežano.
Jedan od načina za subijanje ovog koraova je česta obrada zemljišta tokom vegetacije (freziranje, podrivanje…).

Hemijske mere: Ovaj korov je osetljiv na sledeće preparate:

VOĆARSTVO:

U voćarstvu se mogu koristiti totalini herbicidi na bazi: Glifosat (za biljke starije od četiri godine), Dikvat-dibromid (može i mladje od četiri godine), kao i graminicidi (preparati koji deluju isklučivo na uskolisne korove) na bazi: Haloksifop–P–metil (Galant Super), Fluazifop-p- butyl (Floyd, Fusilade forte, Flupisor) …

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Pored pomenutih aktivnih materija za suzbijanje ovog korova mogu se koristiti i herbicidi na bazi: Kletodim (KletoxLector super), Kvizalofop-P-etil (Quick 5% EC)…

napisao: kapetan