loading-img

Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

OPIS

Leptir je tamno-siv, veličine oko 10 mm. Na prednjim krilima ima tamne poprečne pruge. Zadnja krila su tamno-smeđa.

Jaja su sočivastog oblika.

Mlade gusenice su bledo-žute a odrasle ružičaste.
Lutke su smeđe.

Jabukin smotavac je rasprostranjen u svim krajevima gde se gaji jabuka.

ŠTETNOST

Štete pričinjava larva koja se ubušuje u plod. Hraneći se ona pravi hodnik do semene kućice. Hodnik je zagadjen izmetom. Napadnuti plodovi se suše i opadaju dok stariji plodovi bivaju zagadjeni izmetom gusenice i nemaju tržišnu vrednost.

CIKLUS RAZVOJA

Jabukin smotavac prezimi u stadijumu odrasle gusenice, pod korom ili naprslinama kore stabla, u zimskim skladištima plodova (u ambalaži, po zidovima i drugim skrivenim mestima).
U proleće se prezimela gusenica preobražava u lutku a lutka u leptira. Let leptira počinje krajem aprila ili u maju. Posle parenja ženka polaže jaja po lišću, glatkoj kori letorasta ili na mlade plodove. Jedna ženka položi prosečno 30 do 50 jaja. Nakon piljenja, mlada gusenica se kratko zadrži na mestu piljenja a zatim se ubušuje u plod. U slučaju da plodovi još nisu formirani, gusenica se izvesno vreme hrani lišćem.
Odrasla gusenica napušta plod i pod ispucalom korom pravi svilastu čauru, u kojem se preobražava u lutku.
Leptiri nove generacije se javljaju od polovine juna i lete sve do polovine avgusta. Ženke polažu jaja na skoro zrele plodove. Na mestu ubušivanja, gusenica često pričvrsti list uz plod ili dva ploda i priljubi jedan uz drugi. Hraneći se plodom, gusenica odraste, a zatim ispreda zimsku čauru u kojoj prezimi.

Jabukin smotavac u našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću.

MERE BORBE

PREVENTIVNE MERE

Praćenja razvoja štetočine
Praćenja leta leptira sa feromonskim klopkama.
Određivanje leta leptira praćenjem zbirnih temperatura
Praćenja brojnosti gusenica u lovnim pojasevima
Pracenjem intezitet napada jabukinog smotavca se utvrđuje pregledom plodova.

HEMIJSKE MERE

Mogu se koristiti insekticidi na bazi: Acetamiprida (Monofos 20 SPTonus), Piretroida ( Notikor 200 ECFutocis 2.5 ECFutocid EC ), Hlorpirifosa, Hlorpirifosa+cipermetrina( Corell DKonzul ) Hlorpirifos-metil (Reldan 22 EC)… Ovi preparati se mogu koristiti za suzbijanje leptira.
Pre polaganja jaja se koriste insekticidi na bazi: Piriproksifena (Harpun, Nexiram 10 EC), Hlorantraniliprol (Coragen 20 SC)…

napisao: kapetan