loading-img

Tezis

Herbicid u obliku vododisperzibilnih granula – WG, svetlo-krem boje

Aktivna materija: METSULFURON-METIL

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Tezis je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Messi, Metmark... On (Tezis) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: TEZIS je selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i ječma. Primenjuje se folijarno, tretiranjem useva od faze 3 lista do pojave lista zastavičara (faze 13 – 39 BBCH skale), kada su korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista), u količini od:
- TEZIS 10 g/ha (0,1 g na 100 m2)
- TEZIS + okvašivač 10 g/ha + 0,1 l/ha (0,1 g + 1 ml na 100 m2);
- TEZIS + sredstvo na bazi fluroksipir-meptila 10 g/ha + 0,4 l/ha (0,1 g + 4 ml na 100 m2).

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2).

Maksimalni broj tretiranja na istoj površini u toku jedne godine: jednom.

SPEKTAR DELOVANjA:

Dobro suzbija:
• Samo sredstvo TEZIS:
Jednogodišnji širokolisni korovi: zečiji mak (Adonis aestivalis), štir (Amaranthus retroflexus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), žavornjak obični (Consolida regalis), divlja mrkva (Daucus carota), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), divlja salata (Lactuca seriola), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), štavalj (Rumex crispus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus asper), mišjakinja (Stellaria graminea).
Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

• TEZIS + 0,1 l/ha okvašivača:
Jednogodišnji širokolisni korovi: zečiji mak (Adonis aestivalis), kukolj (Agrostemma githago), štir (Amaranthus retroflexus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga (Chenopodium album), žavornjak obični (Consolida regalis), divlja mrkva (Daucus carota), divlja salata (Lactuca seriola), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), štavalj (Rumex crispus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus asper), mišjakinja (Stellaria media), mišjakinja (Stellaria graminea).
Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).

• TEZIS + sredstvo na bazi fluroksipir-meptila:
Spektar delovanja kao u kombinaciji sa okvašivačem i korovi, kao što su:
Jednogodišnji širokolisni korovi: broćika lepuša (Galium aparine), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica (Veronica hederifolia).
Višegodišnji širokolisni korovi: poponac (Convolculus arvensis).

Zadovoljavajuće suzbija:
• Samo sredstvo TEZIS:
Jednogodišnji širokolisni korovi: kukolj (Agrostemma githago), pepeljuga obična (Chenopodium album), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia).
• TEZIS + 0,1 l/ha okvašivača:
Jednogodišnji širokolisni korovi: čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica (Veronica hederifolia).
Višegodišnji širokolisni korovi: poponac (Convolculus arvensis).
• TEZIS + sredstvo na bazi fluroksipir-meptila:
Jednogodišnji širokolisni korovi: dimnjača (Fumaria officinalis).

Slabo suzbija:
• Samo sredstvo TEZIS:
Jednogodišnji širokolisni korovi: dimnjača (Fumaria officinalis), broćika lepuša (Galium aparine), renika (Lepidium draba).

TEZIS + 0,1 l/ha okvašivača:
Jednogodišnji širokolisni korovi: dimnjača (Fumaria officinalis), broćika lepuša (Galium aparine).

NAPOMENE:
• Herbicidi koji vrše inhibiciju ALS (inhibicija acetolaktat sinteze), a u koje spada i metsulfuron-metil svrstani su u grupu visokorizičnih za nastajanje rezistentnosti.
• Ne sme se primenjivati: u usevima koji su pod stresom izazvanim sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata ili patogena, nedostatkom hranljivih materija i drugim faktorima koji utiču na rast useva; u pšenici i ječmu u združenom usevu sa travama, detelinom i drugim leguminozama ili drugim širokolisnim usevima; ako je prethodno u usevu pšenice i ječma primenjen bilo koji herbicid iz grupe sulfonilurea.
• U slučaju propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se mogu sejati samo jara strna žita, uz prethodnu obradu zemljišta.
• Pri primeni u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir-meptila voditi računa o sledećem: ne sme se primenjivati na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i u kraškim područjima zbog ispirljivosti.
Plodored:
U istoj kalendarskoj godini:
- posle pšenice i ječma na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, uljana repica, pasulj ili trave;
- posle žetve pšenice i ječma ne sme se sejati povrće
Naredne godine mogu se sejati svi usevi u uobičajenoj rotaciji, ali se mora voditi računa kod šećerne repe i povrća.
Pre setve ili sadnje ovih useva, naročito na zemljištima sa pH>7 ili u slučaju dugog sušnog perioda od primene herbicida do setve, odnosno sadnje ovih useva, obavezno je duboko oranje.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Kompatibilnost (mogućnost mešanja): Može se mešati sa preparatima na bazi fluroksipir-meptila, dikambe i mekopropa.
Inkompatibilnost (nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa herbicidima iz grupe sulfonilurea i insekticidima na bazi hlorpirifosa.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene za pšenicu i ječam.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): Obezbeđena sušenjem depozita

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...