loading-img

Glifol

Herbicid u obliku koncentrovanog rastvora – SL, svetlosmeđe boje

SASTAV PREPARATA:

Aktivna materija: GLIFOSAT-IPA SO (GLIFOSAT)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Glifol je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bingo, Glifosav, Glifohem, Glifomark... On (Glifol) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

 

PRIMENA: GLIFOL je neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanjezeljastih i drvenastih jednogodišnjih i višegodišnjih korova u zasadima voća i vinove loze,na strništima, u šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama:

1. U zasadima voća (jabuka, kruška, višnja, šljiva, kajsija, maslina) i vinove loze, u
količini:
2 – 4 l/ha (20–40ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova;
4 – 8 l/ha (40–80ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova;
8 – 12 l/ha (80–120ml na 100 m2), za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova;
Primenjuje se sa zemlje uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).

2. U kulturama i sastojinama belog i crnog bora: u količini 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2),
za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, od polovine avgusta pa do kraja vegetacije, primenom iz vazduhoplova i uz upotrebu 75-90 l/ha vode;

3. U kulturama i sastojinama smrče: u količini 6-7 l/ha (60-70 ml na 100 m2), za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, od polovine avgusta pa do kraja vegetacije, primenom iz vazduhoplova i uz upotrebu 75-90 l /ha vode;

4. U šumskim rasadnicima: u količini 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), tretiranjem između
redova uz upotrebu štitnika, primenom sa zemlje i uz upotrebu 200-400 l/ha (2-4 l na 100m2) vode;

5. Za suzbijanje izbojaka i izdanaka iz panjeva: tretiranjem panjeva odmah posle sečestabala, sa rastvorom koncentracije 1 % (100 ml u 10 l vode), u periodu maj-decembar.

6. Za tretiranje strništa, u količini 3-10 l/ha (30-100 ml na 100 m2), primenom sa zemlje i uz upotrebu 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) vode;

7. Na livadama i pašnjacima:
2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova; 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih korova; Primenom sa zemlje i uz upotrebu 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) vode;

8. Za desikaciju uljane repice: 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), tretiranjem 14 dana pred žetvu, primenom sa zemlje uz utrošak 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) vode;

9. U suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, koji se privode kulturi nakon odvodnjavanja: u količini 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2), tretiranjem sa zemlje uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2);

10. Na nepoljoprivrednim površinama: u količini 3-12 l/ha (30-120 ml na 100 m2), tretiranjem sa zemlje uz upotrebu vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).

Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: za navedene namene je dva puta, osim za desikaciju uljane repice jednom u toku godine.

 

KOLIČINE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA I VREME PRIMENE ZA SUZBIJANjE
ODREĐENIH VRSTA KOROVA, UZ UTROŠAK VODE 200-400 l/ha:

2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena spp., Bromus spp., Setaria spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta;

2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za vrste Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium spp., Galinsoga parviflora, Galium aparinae, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta;

3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za vrste Panicum spp., Festuca spp., Cardaria draba, Datura
stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens tretiranjem pred cvetanje i u cvetanju;

3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem kada je sirak od 40-50 cm visine pa do faze metličenja;

4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja, a za vrste Artemisia vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;

6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za Convolvulus arvensis tretiranjem u fazi cvetanja; Cynodon dactylon tretiranjem u fazi od 15-20 cm do početka klasanja; Rubus spp. tretiranjem u vreme nedozrelih plodova i Cyperus rotundus, Erigeron canadensis, Phragmites communis, Typha spp. tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;

8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za Equisetum arvense tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.


KOLIČINE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA I VREME PRIMENE ZA SUZBIJANjE
ODREĐENIH VRSTA KOROVA UZ UTROŠAK VODE 100–200 l/ha:

2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2) za Agropyrum repens, tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir);

3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za Cirsium arvense, tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir);

5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2) za Convolvulus arvensis, kada je korov visine 20-40 cm na
strništima i u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika;

3 l/ha (30 ml na 100 m2) za Sorghum halepense iz rizoma, kada je korov visine 15-30 cm; na strništima i u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika;

1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2) za jednogodišnje korove, kada su korovi visine 10-15 cm u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika i pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir).


NAPOMENE:
Manje količine sredstva se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.
Veće količine sredstva se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.
Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu. Ispaša ostale stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu je moguća posle 7 dana od primene.
Ne sme se koristiti za uništavanje cime krompira.
Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.
Prilikom tretiranja sredstvo ne sme dospeti na zelene delove voća i vinove loze.
Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana od dana primene.
Košenje livada i pašnjaka se može obaviti posle 7 dana od dana primene, a ponovna setva trava posle 14 dana od dana primene.
Slama sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.
Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana od dana primene.
Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

a) Mogućnost mešanja (kompatibilnost): može se mešati sa preparatima na bazi dikambe.

b) Nemogućnost mešanja (nekompatibilnost): ne sme se mešati sa sredstvima iz sledećih hemijskih grupa: uree, triazina, bipiridila, fenoksi-karboksilne kiseline.

KARENCA (vreme između poslednje primene sredstva pre berbe, odnosno žetve): 35 dana za voće i vinovu lozu, obezbeđena vremenom primene za ostale namene.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): Obezbeđena sušenjem depozita sredstva za zaštitu bilja

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...